Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Wordt lid van Vereniging Die Haghe!

Als lid van Die Haghe ontvangt u per jaar het dikke Jaarboek en zes ledenberichten. Voor € €27,50 per jaar, het gezinslidmaatschap kost € €35,00, bent u lid evenals meer dan duizend andere Hagenaars.

Neem contact op met onze penningmeester:

Enno de Vries
Margrietstraat 9
2555 PT Den Haag
penningmeester@haagsegeschiedenis.nl

Ook voor vragen over betalingen kunt u het beste contact met hem opnemen.

Giften altijd welkom maar niet meer aftrekbaar

Per 1 juli 2013 is onze ANBI status ingetrokken, dat wil zeggen dat Die Haghe niet meer wordt aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en dat giften aan Die Haghe niet meer aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. De reden is dat Die Haghe als vereniging niet voldeed aan de strengere eisen die aan een ANBI gesteld worden.
Als vereniging kunnen wij wel in aanmerking komen voor vrijstelling van schenk- of erfbelasting omdat wij te beschouwen zijn als een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

Bankrekening:
IBAN NL49 INGB 0000 0717 91 t.n.v. Geschiedkundige vereniging Die Haghe

Informatie over opzegging lidmaatschap van deze vereniging (conform De Wet Van Dam):

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Verdere informatie: zie Artikel 6 van de Statuten van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe van 12 augustus 2010 onder "Bestuur".

   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl